2017 m. sausio mėn. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), paskelbė savo atliktą 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą (toliau – FA kokybės tyrimas), kuriame įvertino, ar įmonės rengdamos finansines ataskaitas laikosi finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų.

Finansines ataskaitas, pasirašius sutartį su valstybės įmone Registrų centru, buvo prašoma atrinkti pagal tokius atrankos kriterijus:

 • 60-ies įmonių nesutrumpintas finansines ataskaitas pagal rinkinius FS0502, FS0503, FS0314;
 • 20-ies valstybės ir savivaldybės įmonių pagal rinkinius FS0606, FS0607, FS0415;
 • 20-ies įmonių sutrumpintas finansines ataskaitas pagal rinkinį FS0301.

Pagal šiuos Tarnybos kriterijus FA kokybės tyrimui buvo atrinktos ir tyrimo metu vertintos:

 • 1 akcinė bendrovė ir 71 uždaroji akcinė bendrovė rengusi pilną finansinių ataskaitų rinkinį;
 • 20 uždarųjų akcinių bendrovių rengusių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį;
 • 1 valstybės ir 3 savivaldybės įmonės rengusios valstybės ir savivaldybės įmonėms skirtą finansinių ataskaitų rinkinį;
 • 4 uždarosios akcinės bendrovės rengusios pilną finansinių ataskaitų rinkinį, kurių apskaita buvo vedama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS).

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ ANALIZĖ

Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 22 straipsnio Finansinių ataskaitų sudėtis ir 24 straipsnio Sutrumpintos finansinės ataskaitos nuostatų dėl finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimo FA kokybės tyrimo metu buvo gauti tokie tikrintų įmonių analizės rezultatai:

20 sutrumpinti FA rinkiniai, iš kurių:

 • 15 galėjo būti rengti;

 • 3 neturėjo teisės rengti;

 • 2 įvertinimui trūksta duomenų.

72 pilni FA rinkiniai, iš kurių:

 • 62 privalėjo rengti;

 • 5 nepasinaudojo galimybe rengti sutrumpintų FA;

 • 5 įvertinimui trūksta duomenų.

4 valstybės ir savivaldybės įmonių FA rinkiniai

4 FA rinkiniai nevertinti (apskaita pagal TFAS)

         Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys

LR ĮFAĮ 19 STR. FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO PASIRAŠYMAS IR TVIRTINIMAS 1 DALIES REIKALAVIMŲ DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASIRAŠYMO ANALIZĖ

FA kokybės tyrimo metu buvo įvertinti 96 įmonių parengti aiškinamieji raštai. Kadangi Juridinių asmenų registro elektroninių paslaugų sistemos elektroniniame rinkinyje finansinės ataskaitos, išskyrus aiškinamasis raštas, pildomos interaktyviai, vertinimas buvo atliktas pagal įmonių pridėtą aiškinamąjį raštą. Finansinių ataskaitų reikalavimų dėl pasirašymo (pagal LR ĮFAĮ 19 str. 1 d.) gautos analizės rezultatai buvo tokie:

                                                               1 pav. Aiškinamojo rašto pasirašymo analizė
                                                                Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys

Pagal atliktos analizės rezultatus 1 pav. galima matyti, kaip aiškinamieji raštai atitinka ĮFAĮ 19 str. 1 dalies reikalavimus pagal įmonės vadovų pasirašymą: iš 96 įvertintų įmonių, 40 įmonių (42 proc.) aiškinamieji raštai buvo pasirašyti su parašu, pareigomis, vardu ir pavarde; 46 įmonių (48 proc.) aiškinamieji raštai buvo pasirašyti nurodžius tik pareigas, vardą ir pavardę; 10 įmonių (10 proc.) aiškinamuosiuose raštuose nebuvo nurodyta nieko.

                                                              2 pav. Aiškinamojo rašto pasirašymo analizė
                                                                Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys

Pagal atliktos analizės rezultatus 2 pav. galima matyti, kaip aiškinamieji raštai atitinka ĮFAĮ 19 str. 1 dalies reikalavimus pagal įmonės vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kitų asmenų, galinčių tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą pasirašymą: iš 96 įvertintų įmonių, 28 įmonių (29 proc.) aiškinamieji raštai buvo pasirašyti su parašu, pareigomis, vardu ir pavarde; 25 įmonių (26 proc.) aiškinamieji raštai buvo pasirašyti nurodant tik pareigas, vardą ir pavardę; 1 įmonės (1 proc.) aiškinamajame rašte buvo nurodyta tik vardas ir pavardė; 42 įmonių (44 proc.) aiškinamajame rašte nebuvo nurodyta nieko.

Taigi, padaryta išvada, kad 29 proc. (28 iš 96 įmonių) aiškinamųjų raštų tenkino ĮFAĮ 19 str. 1 d. nuostatas. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta du LR buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. pažeidimo atvejai, kai įmonės apskaitą tvarkė vadovai.

LR ĮFAĮ 20 STR. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS REIKALAVIMO LAIKYMOSI ANALIZĖ

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad iš 96 įmonių net 60 atitiko ĮFAĮ 20 str. nurodytus įmonių kriterijus dėl finansinių ataskaitų audito reikalavimo ir jose turėjo būti atliktas FA auditas. Gautos analizės rezultatai buvo tokie:

                                            3 pav. Finansinių ataskaitų audito įmonių atrinkimas
                                                      Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys
 
 
                                           4 pav. Finansinių ataskaitų auditas nuostatų laikymosi analizė
                                                             Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys

Pagal atliktos analizės rezultatus 3 pav. matyti, kad 60 iš 96 įmonių (63 proc.) turėjo atlikti auditą. Toliau, pagal 4 pav. matoma, kad iš tų 60 įmonių, kurios turėjo atlikti auditą, net 58 įmonėse (97 proc.) auditas atliktas nebuvo arba Juridinių asmenų registre nebuvo pateikta auditoriaus išvada; ir tik 2 įmonėse (3 proc.) buvo atliktas auditas ir pateiktos auditoriaus išvados.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ĮVERTINIMAS PAGAL APSKAITOS TVARKYMO BŪDĄ

Atrinktoms 96-ioms įmonėms taip pat buvo atlikta analizė pagal apskaitos tvarkymo būdą (5 pav):

                                                            5 pav. Apskaitos tvarkymo būdo analizė
                                                           Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys

Tyrimo metu nustatyta, kad iš 96 įmonių, 2-se įmonėse (2 proc.) apskaita buvo tvarkoma įmonės vadovų (pažeidžiant LR buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 d.); 1-je įmonėje (1 proc.) apskaita buvo tvarkoma savarankiškai paslaugas teikiančio asmens; 4-ios įmonės (4 proc.) nevertintinos (apskaita pagal TFAS); 21-oje įmonėje (21 proc.) apskaita buvo tvarkoma apskaitos paslaugas teikiančių įmonių; 72 įmonėse (72 proc.) apskaita buvo tvarkoma vyr. buhalterio.

FA kokybės tyrimo metu taip pat buvo siekiama sužinoti, ar skiriasi FA kokybė, kai apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia įmonės vyr. buhalteris (buhalteris) ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

                                      6 pav. Visų finansinių ataskaitų kokybės analizė pagal apskaitos tvarkymo būdą
                                                                    Šaltinis: Juridinių asmenų registro duomenys

Pagal atliktą tyrimą buvo nustatyta, kad įmonių, kuriose apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikiančios įmonės, bendras finansinių ataskaitų kokybės vidurkis yra 60 proc, įmonių vyr. buhalterių rengiamų ataskaitų – 50 proc., įmonės vadovų – 40 proc. (6 pav.).

Atliktą tyrimą galite rasti čia

2017 m. kovo mėn.